• SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
 • Unggul dalam prestasi berdasarkan iman, taqwa, budi pekerti dan berwawasan lingkungan

8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 2

 1. UNGGAH – UNGGUH BASA JAWA

 

Unggah – ungguh basa kaperang dadi loro, yaiku ngoko lan krama. Basa ngoko kaperang dadi loro maneh, yaiku ngoko lugu lan ngoko alus, dene basa krama uga kaperang dadi dadi loro yaiku krama lugu lan krama alus.

 

 1. Ngoko Lugu, yaiku tetembungane migunakake basa ngoko kabeh, ora ana tembung krama utawa krama inggil tumrap wong sing diajak guneman. Gunane kanggo guneman antarane :
 2. Wong tuwa marang bocah enom
 3. Wong kang wis raket sesrawungane
 4. Wong kang apangkat dhuwur marang andhahane
 5. Bocah cilik karo kancane
 6. Ngunandika (ngomong dhewe)

Tuladha :

 1. Yen mengko kowe mengko lunga aku arep titip.
 2. Dhik, aja lali bukune digawa.
 3. Kowe delok wayang apa ora?
 4. Biyasane Bambang sing gawa kunci kantor.
 5. Ani lagi mangan roti.

 

 1. Ngoko Alus, yaiku basa kang luwih ngajeni marang wong kang diajak guneman. Basa ngoko alus tetembungane arupa tembung ngoko kacampur tembung krama inggil tumrap wong kang diajak guneman.

Panggonane basa ngoko alus iku kanggo guneman antarane :

 1. Wong tuwa marang wong enom kang diajeni.
 2. Wong wadon marang kakunge.
 3. Priyayi marang priyayi kang wis tepung raket.
 4. Ngomongake wong liya kang diajeni.

Tuladha :

 1. Yen Njenengan tindak aku arep titip.
 2. Mas, aja lali bukune diasta.
 3. Njenengan mirsani wayang apa ora?
 4. Biyasane Pak Joni sing ngasta kunci kantor.
 5. Ibu lagi dhahar roti.

 

 1. Krama Lugu, yaiku basa kang migunakake tembung krama kabeh, ora kacampuran tembung krama inggil.

Gunane kanggo guneman antarane:

 1. Wong marang wong liya kang dianggep luwih tuwa utawa kinurmatan.
 2. Priyayi padha priyayi sing wis kulina.
 3. Priyayi marang sanakke kang luwih asor.

Tuladha :

 1. Menawi sampeyan kesah kula ajeng titip.
 2. Sampeyan menawi ajeng kesah ngenjing mawon.
 3. Biyasanipun Bambang ingkang mbeta kunci kantor.
 4. Ani nembe nedha roti.

 

 1. Krama Alus, yaiku basa kang migunakake tembung krama lan tembung krama inggil.

Krama Alus diengo guneman marang:

 1. Sapa wae sing luwih diajeni
 2. Wong kang luwih tuwa utawa dhuwur pangkate
 3. Wong kang durung tepung

Tuladha :

 1. Menawi panjenengan tindak kula badhe titip.
 2. Panjenengan menawi badhe tindak ngenjing kemawon.
 3. Ibu nembe dhahar roti.

 

 1. TEMBUNG : NGOKO, KRAMA LAN KRAMA INGGIL

NGOKO

KRAMA

KRAMA INGGIL

aku

alis

anak

ati

aweh

bali

banyu

bojo

carita

cawis

cekel

dadi

dhuwit

dudu

durung

duwe

eling

esuk

gawe

golek

gedhe

gelem

gula

guyu

isin

ilang

ireng

jupuk

kabeh

kembang

klambi

kandha

lara

lunga

lenga

mlaku

metu

nandur

ngirim

ngadeg

nyekel

ora

oleh

padha

panas

payung

putih

suwe

sega

takon

turu

udan

umur

wani

wayang

wedi

yen

Kula

alis

anak

manah

nyukani

mantuk

toya

semah

cariyos

cawis

cepeng

dados

yatra

sanes

dereng

gadhah

eling

enjing

damel

pados

ageng

purun

gendhis

gujeng

isin

ical

cemeng

pendhet

sedaya

sekar

rasukan

sanjang

sakit

kesah

lisah

mlampah

medal

nanem

ngintun

ngadeg

nyepeng

mboten

angsal

sami

benter

payung

pethak

dangu

sekul

taken

tilem

jawah

umur

wantun

ringgit

ajrih

menawi

Kula

imba

putra

panggalih

maringi

kondur

toya

garwa

cariyos

caos

asta

dados

arta

sanes

dereng

kagungan

emut

enjing

damel

pados

ageng

kersa

gendhis

gujeng

lingsem

ical

cemeng

pundhut

sedanten

sekar

ageman

ngendika

gerah

tindak

lisah

tindak

miyos

nanem

ngintun

jumeneng

ngasta

mboten

pikantuk

sami

benter

songsong

pethak

dangu

sekul

nyuwn pirsa

sare

jawah

yuswa

wantun

ringgit

ajrih

menawi

 

Tulisan Lainnya
8. BAHASA JAWA MATERI BAB

Dalan rusak, ora ana sing ndandani      Dalan kabupaten saka wilayah kecamatan Sreseh tumeka kutha Sampang rusak lan padha growok, kendharaan roda 2 utawa roda 4 sing are

20/10/2020 13:42 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 2 MATERI 2

Ukara Tanduk lan Ukara Tanggap ( Kalimat Aktif lan Kalimat Pasif ) Ukara Tanduk ( Kalimat Aktif ) Ukara Tanduk utawa kalimat aktif  yaiku  ukara sing wasesane awujud tembung

29/08/2020 10:43 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
Kelas 8 BAHASA JAWA BAB 2

Wulangreh Pupuh Gambuh             Serat Wulangreh iku mujudake salah sijining asiling sastra jawa arupa tembang macapat reriptane

27/08/2020 08:31 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 3 SOAL

Ukara – ukara ing ngisor iki udhalen manut jinising tembung! Raden Ramawijaya menyang negara Alengka goleki Dewi Sinta. Mbak Yuli mundhut gendhis sedasa kilo. Bapak karo ibu tind

06/08/2020 08:54 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 3

Jinising tembung miturut Aristoteles kaperang dadi 10 jinis. Tembung aran (kata benda) Tembung aran yaiku sakabehing tembung kang ngarani jenenge barang kalebu barang sing maujud uga

06/08/2020 08:52 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 2 SOAL

Gawea ukara kanthi basa ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, krama alus ing papan kang wis kacawisake ngisor iki! Tuladha : Ani lagi mangan roti. Ibu lagi dhahar roti. Ani nembe ne

23/07/2020 12:19 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 Bahasa Jawa Smt 1 Bab 1 Cerita Legenda ( Soal )

Wangsulana pitakon ing ngisor! Apa sing kok ngerteni babagan legenda? Crita legenda apa wae sing kok ngerteni? Geneya Jaka Wangsa dipateni dening rakyate? Sapa sejatine Jaka Wangsa kuw

08/07/2020 11:03 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 Bahasa Jawa Smt 1 Bab 1 Cerita Legenda

Assalamualaikum para siswa kelas 8. Sugeng pepanggihan lumantar pawiyatan Daring ( Dalam Jaringan ) mugi - mugi kula lan para siswa tansah kaparingan kabagas warasan. Aaamiin. Tetap sem

08/07/2020 10:57 WIB - Aditya Febi Setyaningrum