• SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
 • Unggul dalam prestasi berdasarkan iman, taqwa, budi pekerti dan berwawasan lingkungan

8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 3

Jinising tembung miturut Aristoteles kaperang dadi 10 jinis.

 1. Tembung aran (kata benda)

Tembung aran yaiku sakabehing tembung kang ngarani jenenge barang kalebu barang sing maujud uga sing ora maujud (abstrak).

Tuladha : buku, kursi, tv, piring, tas, kulkas, dipan, lemari, meja, manungsa, angin, setan, kepinteran, ngelmu, lsp.

 1. Tembung kriya (kata kerja)

Tembung kriya yaiku tembung kang nerangake sakabehing tumindak utawa prakaryan. Tembung kriya ana loro, yaiku :

 1. Kriya tanduk (kata kerja aktif)

Tuladha : mangan, turu, ngombe, sinau,  nembang, mlaku, adus, lsp.

 1. Kriya tanggap (kata kerja pasif)

Tuladha : dipangan, diombe, disawang, diadusi, digendhong, lsp.

 1. Tembung sesulih (kata ganti)

Tembung sesulih yaiku tembung kang ngganteni tembung liya.Tembung sesulih kaperang dadi limang golongan.

 1. Tembung sesulih purusa (wong) : aku, kowe, dheweke
 2. Tembung sesulih darbe : -ku, -mu, -e/, -ne
 3. Tembung sesulih pitudhuh : iki, iku, kae, punika
 4. Tembung sesulih pitakon : sapa, apa, endi,  pira, kepriye
 5. Tembung sesulih panggandheng : kang, sing
 6. Tembung wilangan (kata bilangan)

Tembung wilangan yaiku tembung kang nudhuhake wilangan utawa cacah.

Tuladha: siji, loro, telu, papat, seprapat, sekilo, setengah, akeh, lsp.

 1. Tembung sipat (kata sifat)

Tembung sipat yaiku tembung kang nerangake sawijining barang utawa kahanan.

Tuladha: apik, elek, kandel,  pinter, bodho, pait, bunder, gedhe, cilik, lsp.

 1. Tembung katrangan (kata keterangan)

Sakabehing tembung kang nerangake tembung kriya diarani tembung katrangan.

Tembung katrangan kaperang dadi loro:

 1. Katrangan wektu yaiku kang nerangake wayah.

Tuladha: keri, esuk, awan, sore, mengko, wingi, gasik, lsp.

 1. Katrangan panggonan yaiku kang nerangake papan/panggonan.

Tuladha: ngisor, dhuwur, ngarep, mburi, lsp.

 1. Tembung panguwuh (kata seru)

Tuladha: adhuh, lhoh, hore, lho, lha, hayo, wo, lsp.

 1. Tembung sandhangan (kata sandhang)

Tuladha: Si, Sang, Hyang, Kyai, Raden, Ki

 1. Tembung panyambung (kata sambung)

Tembung panyambung utawa kata sambung yaiku tembung kang digunakake kanggo nyambung/nggandheng tembung utawa ukara.

Tuladha: lan, sarta, dene, mula, karo, mulane, tur, kaliyan, nanging, lsp.

 1. Tembung pangarep (kata depan)

Tuladha: ing, sing, katur, kang, yen, menyang.

Tulisan Lainnya
8. BAHASA JAWA MATERI BAB

Dalan rusak, ora ana sing ndandani      Dalan kabupaten saka wilayah kecamatan Sreseh tumeka kutha Sampang rusak lan padha growok, kendharaan roda 2 utawa roda 4 sing are

20/10/2020 13:42 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 2 MATERI 2

Ukara Tanduk lan Ukara Tanggap ( Kalimat Aktif lan Kalimat Pasif ) Ukara Tanduk ( Kalimat Aktif ) Ukara Tanduk utawa kalimat aktif  yaiku  ukara sing wasesane awujud tembung

29/08/2020 10:43 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
Kelas 8 BAHASA JAWA BAB 2

Wulangreh Pupuh Gambuh             Serat Wulangreh iku mujudake salah sijining asiling sastra jawa arupa tembang macapat reriptane

27/08/2020 08:31 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 3 SOAL

Ukara – ukara ing ngisor iki udhalen manut jinising tembung! Raden Ramawijaya menyang negara Alengka goleki Dewi Sinta. Mbak Yuli mundhut gendhis sedasa kilo. Bapak karo ibu tind

06/08/2020 08:54 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 2 SOAL

Gawea ukara kanthi basa ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, krama alus ing papan kang wis kacawisake ngisor iki! Tuladha : Ani lagi mangan roti. Ibu lagi dhahar roti. Ani nembe ne

23/07/2020 12:19 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 2

UNGGAH – UNGGUH BASA JAWA   Unggah – ungguh basa kaperang dadi loro, yaiku ngoko lan krama. Basa ngoko kaperang dadi loro maneh, yaiku ngoko lugu lan ngoko alus,

23/07/2020 12:01 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 Bahasa Jawa Smt 1 Bab 1 Cerita Legenda ( Soal )

Wangsulana pitakon ing ngisor! Apa sing kok ngerteni babagan legenda? Crita legenda apa wae sing kok ngerteni? Geneya Jaka Wangsa dipateni dening rakyate? Sapa sejatine Jaka Wangsa kuw

08/07/2020 11:03 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 Bahasa Jawa Smt 1 Bab 1 Cerita Legenda

Assalamualaikum para siswa kelas 8. Sugeng pepanggihan lumantar pawiyatan Daring ( Dalam Jaringan ) mugi - mugi kula lan para siswa tansah kaparingan kabagas warasan. Aaamiin. Tetap sem

08/07/2020 10:57 WIB - Aditya Febi Setyaningrum