• SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
 • Unggul dalam prestasi berdasarkan iman, taqwa, budi pekerti dan berwawasan lingkungan

Kelas 8 BAHASA JAWA BAB 2

Wulangreh Pupuh Gambuh

            Serat Wulangreh iku mujudake salah sijining asiling sastra jawa arupa tembang macapat reriptane Sri Susuhunan Pakubuwana IV, asma jangkepe: Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana IV, yaiku Raja ing Surakarta Hadiningrat, kang mijil nalika surya 2 September 1768. Panjenengane kawisuda minangka nata wiwit surya 29 Nopember 1788 nganti tekan surute ing surya 1 Oktober 1820. Kanggo nggampangake asmane uga kerep kawancah dadi:  PB. IV,  ngono wae.

            Anggitane PB. IV, ora mung Serat Wulangreh wae, ing antarane yaiku: Serat Wulang Sunu, Serat Wulang Putri, Serat Wulang Tata Krama, Cipta Waskitha, Panji Sekar, Panji Raras, Panji Dhadhap, Serat Sasana lan Serat Muna-muni.

            Tembung wulang tegese padha karo pitutur, dene tembung reh ing Bausastra Jawa S. Prawira Admodjo ditegesi; pratingkah, prakara, tatanan, prentah, wengkon.  Mula ana kang negesi Wulangreh ; Wulangan bab: tatanan  tingkah laku, tata krama, kanggone wong urip ing madyaning bebrayan. Liwat Wulangreh  PB IV kagungan kersa paring piwulang marang sagung kawula lan reh-rehane, kepriye tatacarane lan aturane bebrayan, amrih bisa nggayuh urip kang sampurna.

            Serat Wulangreh dumadi saka 13 pupuh, dene pupuh kang angka 3 yaiku pupuh Gambuh.Pupuh Gambuh mau dumadi saka 17 pada. Dene isine bab tingkah laku lan larangan nduweni watak : adingang, adigung, adi guna.

Tuladha Tembang Gambuh           

Gambuh Pelog Nem

2          3          5          5          5          3          5    6

Se       kar      gam      buh     ping      ca           tur

6          5          3          2          2          3          5          5          3          5    6

kang   ci         na        tur        po        lah       kang    ka        lan        tur

2          1          6̟          1      2          2          2         2         2          3         1        6         5    

tan      pa        tu             tur            ka         tu       la         tu         la       ka       ta        li  

1          2          2          2          3          1          2          3

ka       da         lu        war       sa        ka         tu         tuh

3          5          6          5          3          2     3         1         2

ka        pa       tuh       pan      da             di            a       won

 

Nggancarake Tembang

Sastra Jawa iku ana kang awujud tembang kang kaiket ing paugeran lan ana kang awujud gancaran (prosa) kang luwih mardika. Asiling sastra kang awujud gancaran luwih gampang dipamahi, mula ayo nyoba nggancarake tembang  serat wulangreh pupuh gambuh iki. Dene pisanan kang kudu dilakoni yaiku ngerteni tegesing tembung-tembung kang ana ing tembang mau.

 

 1. Tembang

Sekar gambuh ping catur

kang cinatur polah kang kalantur

tanpa tutur katula-tula katali

kadaluwarsa katutuh

kapatuh pan dadi awon

 1. Tembung Anyar

sekar                          : kembang, tembang

catur                          : guneman, omong, papat

kadaluwarsa              : kasep

katula-tula katali       : tansah nandang cilaka/sengsara

katutuh                      : disengeni, dikandhani

kapatuh                     : Kulina

 1. Gancaran

Tembang gambuh kang kaping papat iki ngrebug bab tingkah laku kang kelantur, yen ora enggal dituturi bakal nandang kasangsaran. Yen nganti kasep anggone ngandhani bakal kulina dadi elek.

 1. Tembang

Aja nganti kebanjur

sabarang polah kang nora jujur

yen kabanjur kojur sayekti tan becik

becik ngupayaa iku

pitutur ingkang sayektos

 1. Tembung anyar

nora               : tan, ora

kojur              : nemahi cilaka/sengsara

sayekti           : sayektos, sabenere, temenan

ngupayaa       : nggoleka

kabanjur        : kebacut, keterusen, kebablasen

 1. Gancaran

Aja nganti kebablasen kulina nglakoni kabeh kelakuan kang ora jujur.Sebab yen nganti keterusen arep nemoni cilaka, iku temenan ora becik.Becike nggoleka pititur kang sakbenere.     

 1. Tembang

Pitutur bener iku

sayektine  apantes titniru

najan metu saking wong sudra papeki

lamun becik wurukipun

iku pantes sira anggo

 1. Tembung Anyar

sudra papeki              : sudra papa, wong kang ina

wuruk                        : piwulang. Pitutur

sira                            : kowe

 1. Gancaran

pitutur kang bener iku iku pantes ditiru temenan, senajan pitutur mau metu saka wong sudra papa, naging yen pituture becik, pantes mbok enggo.

 1. Tembang

Ana pocapanipun

adiguna adigang adigung

pan adigang kidang adigung pan esthi

adiguna ula iku

telu pisan mati sampyoh

 1. Tembung Anyar

adigang                     : ngendel-endelake kekuwatane/panguwasane

adigung                     : ngendel-endelake keluhurane                      

aduguna                    : ngendel-endelake kapinterane

esthi                          : gajah 

mati sampyoh            : mati bareng

 1. Gancaran

Ana unen-unen : adigang, adigung lan adiguna. Yaiku Kidang kang nduweni watak adigang, Gajah wateke adigung lan Ula watake adiguna, tetelune mati bareng.

 1. Tembang

Sikidang umbagipun

angendelken kebat lumpatipun

pan sigajah angendelken gung ainggil

ula ngendelaken iku

mandine kalamun nyokot

 1. Tembung Anyar

umbag                       : sombong, umuk

kebat                         : rikat, banter, cepet.

 1. Gancaran

Si Kidang sombong ngendelake cepet playune, dene sigajah ngendelake gedhe lan dhuwure, ula ngendelake yen nyokot upase mandi.

Gampang ta nggancarake tembang iku.Mula saiki rembugen (diskusekake) karo kancamu piye gancarane tembang gambuh sateruse ing ingisor iki. Yen pancen wis ora ana tembung anyar kang durung dingerteni tegese, langsung gawe wae gancarane. Bisa ta, tetembungane ing gancaran ora kudu urut kaya ing tembange, nanging bisa diwolak-walik, ditambahi, lan dikurangi, supaya ukarane dadi luwes. Aja nganti lali, gancaran iku wujude alenia/utawa paragraf, ora pada(bait) kaya ing tembang lan puisi.

Gladhen 1

 1. Tembang

Iku upamanipun

aja ngendelaken sira iku

suteng nata iya sapa kumawani

iku ambege wong digung

ing wasana dadi asor

 1. Tembung Anyar

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

 1. Gancarane

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Tembang

Adiguna puniku

ngendelaken kapinteranipun

samubarang kabisan dipun dheweki

sapa bisa kaya ingsun

togging prana nora enjoh.

 1. Tembung Anyar

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

 1. Gancarane

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................

 

 

 1. Tembang

Ambeg adigang iku

angungasaken kasuranipun

para tatang candhala anyenyampahi

tinemenan boya purun

satemah dadi geguyon

 1. Tembung Anyar

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

 1. Gancarane

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

 

 

 1. Tembang

Ing wong urip puniku

aja nganggo ambeg kang tetelu

anganggoa rereh ririh ngati-ati

den kawawang barang laku

den waskitha solahing wong

 1. Tembung Anyar

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

 1. Gancarane

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

 1. Tembang

Dening tetelu iku

si kidang suka ing patinipun

pan sigajah lena ing patinireki

si ula ing patinipun

ngendelken upase mandos.

 1. Tembung Anyar

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

.   .   .   .                       :    .   .   .   .

 1. Gancarane

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................

 

Wimbuh Kawruh

 

 

 

 

 

 1. Kasusastran

Tembung kasusastran asale saka tembung sastra entuk wuwuhan su.Sastra tegese: piwulang, paugeran, tulisan utawa buku. Sutegese : becik, endah, linuwih utawa pinunjul. Lumrahe susastra banjur ditegesi: piwulang becik sing basane endah utawa ngresepake.

Sakabeheing susastra, yakuwi piwulang sing basane becik lan ngresepake kuwi mau banjur diarani kasusastran. Dene kasusastran kang migunanakake basa jawa diarani kasusastran Jawa.

Nalika wong Jawa durung ngerti tulis, kasusastrane awujud kasusastran lesan sing sumbere sarana gethok tular, kojah-kinojahake turun-tumurun saka wong tuwa marang anak putu. Bareng wong Jawa wis ngerti tulis, kasusastran banjur awujud kasusastran tulis. Sakawit kasusastran mau katulis ing watu, blebekan tembaga, godhong tal (ron tal, lontar), lan pungkasaning banjur ditulis ing dlancang/dluwang utawa kertas awujud buku.

Manut nom tuwane kasusastran Jawa kaperang dadi telung golongan yaiku kasusastran Jawa Kuna, Kasusastran Jawa Tengahan lan Kasusastran Jawa Anyar (siswadi, Kridha Basa)

 1. Kasusastran Jawa Kuna ( . . . – 1400 M)

Basane                         :  Jawa kuna

Pusere                          :  Tanah Jawa Wetan

Moncer-moncere         :  Jaman Kediri

Tembange                    :  Kakawin

Sing klebu ewoning kasusastran Jawa Kuna umpamane: buku Ramayana, Mahabarata, Arjunawiwaha, Kresnayana, Bharatayudha,Wretasancaya, Negarakertagama lan Sutasoma

 1. Kasusatran Jawa Tengahan (1400 M – 1750 M)

Basane                         :  Jawa Tengahan

Pusere                          :  Jawa Wetan, Bali lan Jawa Tengah

Moncer-moncere         :  Jaman Majapahit

Tembange                    :  Kidung

Sing klebu ewoning kasusastran Jawa Tengahan umpamane:  buku Tantu Panggelaran, Calonarang, Tantri Kamandaka, Pararaton lan Sritanjung.

 1. Kasusatran Jawa Anyar (1750M – . . . .)

Basane                         :  Jawa Anyar

Pusere                          :  Tanah Jawa Tengah

Moncer-moncere         :  Jaman Surakarta

Tembange                    :  Tembang gedhe, Tembang Tengahan, Tembang Macapat, uga           ana kang awujud Gancaran lan wiwit thukul Puisi Jawa Gagrak Anyar (Geguritan)

Sing klebu ewoning wohing kasusastran Jawa Anyar, upamane:

 1. Sing dhapukane tembang : Suluk Wujil, Layang Menak, Layang Arjuna Sasrabahu, Wulangreh, Wulang Sunu, Centhini Wedhatama, lsp.
 2. Sing Dhapukane gancaran: sakuntala, Atebing Tekat, Serat Riyanta, Ngulandara, Rangsang Tuban, lsp.
  1. Tembang Macapat, Tembang Tengahan lan Tembang Gedhe.

            Ing ndhuwur wus kapratelakake menawa manut umure kasusastra Jawa kuwi kaperang dadi telu, yaiku Kasusastra Jawa Kuna, Kasusastran Jawa Tengahan lan Kasusastran Jawa Anyar.

Dene manut dhapukaning basa, susastra Jawa iku ana kang awujud tembang, ana kang awujud geguritan lan ana kang awujud basa gancar (gancaran)

Tembang ing kasusastran Jawa Kuna jenenge Kakawin

Tembang ing kasusastran Jawa Tengahan arane Kidung

Dene tembang ing kasusastran Jawa anyar ana werna telu yaiku, Tembang Macapat, Tembang Tengahan lan Tembang Gedhe.

 1. Tembang Macapat

Tembang macapat cacahe ana sewelas, tembang macapat kaiket ing guru gatra, guru wilangan lan guru lagu utawa dhongdhing. Guru wilangan lan guru lagune tembang macapat kaya ing ngisor iki

 1. Maskumambang : 12i, 6a, 8i, 8a
 2. Pucung : 12u, 6a, 8i, 12u
 3. Gambuh : 7u, 10u, 12i, 8u, 8o
 4. Megatruh : 12u, 8i, 8u, 8i, 8o
 5. Mijil : 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u
 6. Kinanthi : 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i
 7. Durma : 12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 5a, 7i
 8. Pangkur : 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i
 9. Asmaradana : 8i, 8a, 8e, 8a, 7a, 8u, 8a
 10. Sinom : 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a
 11. Dhandhanggula : 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a
 12. Tembang Tengahan

Tembang tengahan iku satemene uga tembang macapat, nanging wis ora populer, wis arang-arang kesrambah. Kang klebu tembang tengahan iku upamane:

 1. Jurudemung : 8a, 8u, 8a, 8a, 8u, 8a, 8u
 2. Balabag : 12a, 3e, 12a, 3e, 12a,3e
 3. Wirangrong : 8i, 8o, 10u, 6i, 7a, 8a
 4. Girisa : 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a
 5. Tembang Gedhe

Tembang gedhe jaman saiki iku satemene niru tembang kuna kang aran kakawin, kang kaiket ing guwu wilangan lan guru lagu( yaiku abot enthenge swara lan dawa cendhaking wanda).

Rehning jaman saiki wis padha ora ngerti marang abot-entheng lan dhawa-cendhaking swara, mula pandhapuking tembang gedhe mung nganggo wewaton/paugeran guru wilangan kang diarani laku

Jaman saiki tembang gedhe iku mung kanggo mbukani gendhing. Cacahing tembang gedhe luwih akeh tinimbang tembang tengahan lan tembang macapat.

Kang klebu ewoning tembang gedhe upamane:

 

 1. Citramengeng, laku 12, pedhotan 6 -  6

Lamun sira kaki, dumadi prajurit

den bisa tuladha, patih mahespati

lelabuhanira, ingkang triprakara

guna kaya purun, estu yen utama

 1. Kusumastuti, laku 13, pedhotan 7 -  6

Dhuh kulup putraningsun, sireku wus wanci

pisah lan jeneng ing wang, ywa kulineng ardi

becik sira neng praja, suwiteng narpati

nanging ta wekasing wang, ywa pegat teteki

 1. Mintajiwa, laku 16, pedhotan 8 -  8

Larasing reh sang nahen kung, ing dyah lan kapadhan ing sih

kasang saya ing turida, rudatine angranuhi

ngrancaka tanah wigena, ginupita ing sahari

rinipta pama puspita, pantes patrape kang wani

Wimbuh Kawruh

 

 

 

 

Basa Krama, kaperang dadi :

 

 1. Basa krama lugu : tembunge krama kabeh ora kacampuran krama inggil

Tuladhane :

 1. Sampeyan kala wau kaliyan sinten, Dhik?
 2. Piyambakipun nembe wangsul enjing wau.
 1. Kula ajeng tumbas buku wonten toko kilen ngriku.
 2. Kula wangsul mangke mawon.

Sing migunakake basa krama lugu, yaiku :

 1. wong tuwa marang wong enom sing lagi ketemu
 2. sapadha-padha sing wis kulina lan padha drajate.

 

 1. Basa Krama Alus : Tembunge krama kecampuran tembung krama inggil

Tuladhane :

 1. Simbah nembe gerah waja, pramila mboten kersa dhahar menapa-menapa.
 2. Panjenengan ngasta punapa, Pak?
 3. Kala wingi panjenengan badhe tindak pundi, kok ketingal kesesa sanget.
 4. Punapa panjenengan saestu kondur sapunika?

Sing migunakake basa krama alus, yaiku :

 1. Wong enom marang wong kang kaprenah tuwa
 2. Anak marang Bapak
 3. Murid marang Guru
 4. Sapadha padha kang durung kulina

 

Tulisan Lainnya
8. BAHASA JAWA MATERI BAB

Dalan rusak, ora ana sing ndandani      Dalan kabupaten saka wilayah kecamatan Sreseh tumeka kutha Sampang rusak lan padha growok, kendharaan roda 2 utawa roda 4 sing are

20/10/2020 13:42 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 2 MATERI 2

Ukara Tanduk lan Ukara Tanggap ( Kalimat Aktif lan Kalimat Pasif ) Ukara Tanduk ( Kalimat Aktif ) Ukara Tanduk utawa kalimat aktif  yaiku  ukara sing wasesane awujud tembung

29/08/2020 10:43 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 3 SOAL

Ukara – ukara ing ngisor iki udhalen manut jinising tembung! Raden Ramawijaya menyang negara Alengka goleki Dewi Sinta. Mbak Yuli mundhut gendhis sedasa kilo. Bapak karo ibu tind

06/08/2020 08:54 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 3

Jinising tembung miturut Aristoteles kaperang dadi 10 jinis. Tembung aran (kata benda) Tembung aran yaiku sakabehing tembung kang ngarani jenenge barang kalebu barang sing maujud uga

06/08/2020 08:52 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 2 SOAL

Gawea ukara kanthi basa ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, krama alus ing papan kang wis kacawisake ngisor iki! Tuladha : Ani lagi mangan roti. Ibu lagi dhahar roti. Ani nembe ne

23/07/2020 12:19 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 2

UNGGAH – UNGGUH BASA JAWA   Unggah – ungguh basa kaperang dadi loro, yaiku ngoko lan krama. Basa ngoko kaperang dadi loro maneh, yaiku ngoko lugu lan ngoko alus,

23/07/2020 12:01 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 Bahasa Jawa Smt 1 Bab 1 Cerita Legenda ( Soal )

Wangsulana pitakon ing ngisor! Apa sing kok ngerteni babagan legenda? Crita legenda apa wae sing kok ngerteni? Geneya Jaka Wangsa dipateni dening rakyate? Sapa sejatine Jaka Wangsa kuw

08/07/2020 11:03 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 Bahasa Jawa Smt 1 Bab 1 Cerita Legenda

Assalamualaikum para siswa kelas 8. Sugeng pepanggihan lumantar pawiyatan Daring ( Dalam Jaringan ) mugi - mugi kula lan para siswa tansah kaparingan kabagas warasan. Aaamiin. Tetap sem

08/07/2020 10:57 WIB - Aditya Febi Setyaningrum