• SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
 • Unggul dalam prestasi berdasarkan iman, taqwa, budi pekerti dan berwawasan lingkungan

8 BAHASA JAWA BAB 2 MATERI 2

Ukara Tanduk lan Ukara Tanggap ( Kalimat Aktif lan Kalimat Pasif )

 1. Ukara Tanduk ( Kalimat Aktif )

Ukara Tanduk utawa kalimat aktif  yaiku  ukara sing wasesane awujud tembung kriya tanduk. Tembung kriya kang dadi wasesa ing ukara tanduk padatan nggunakake  anuswara ( (a)m, (a)n, (a)ng lan (a)ny ).

Wondene tandha – tandhane  Ukara Tanduk ( Kalimat Aktif ) 

 1. Jejere nindakake pagawean
 2. Lesane dikenani pagawean
 3. Wasesane kadadean  saka tembung kriya  lingga utawa oleh ater-ater hanuswara (am, ang, any, an)

Tuladhane :

 1. Adhiku lagi gawe panganan saka ketan
 2. Kangmasku arep nonton wayang kulit
 3. Jumina mbungkus sarung

Wondene ukara tanduk wujude ana 2 ( loro )

 1. Ukara Tanduk Transitif

Yaiku ukara tanduk  kang mawa lesan, ukara tanduk transitif bisa diowahi dadi ukara tanggap

Tuladha :

 1. Yanti tuku buku
 2. Amir makani pithik
 3. Rani ngodok tela
 4. Ukara Tanduk Intransitif

Yaiku ukara tanduk kang tanpa lesan, ukara tanduk intransitive ora bisa diowahi dadi ukara tanggap

Tuladha :

 1. Wati turu ing kamar tamu
 2. Adik lagi adus ing kali

 

 1. Ukara Tanggap ( Kalimat Pasif )

Ukara Tanggap yaiku  ukara sing wasesane oleh ater – ater tripurasa ( dak, ko, di) utawa oleh  seselan in.

Wondene tandha- tandhane  ukara tanggap :

 1. Jejere dikenani pegawean
 2. Wasesane oleh ater – ater ka ( mligi  kanggo tanggap ka )

Tuladhane : 

 1. Adhiku didukani Pak Suta
 2. Bukuku mboksilih nganti kapan Tun?
 3. Kamarku takcet ijo mupus

Gladhen 2

Wenehana tandha centhang ing kolom kang jumbuh karo jinising ukara

No

Tuladha

Ukara Tanduk

Ukara Tanggap

1

Mau bengi  Bapak maca koran Suara Merdeka

 

 

2

Sapa sing ngambari  meja guru ?

 

 

3

Meja tulis Bu Guru digambari dening Paryadi

 

 

4

Apa segane  adhimu  wis  kopangan ?

 

 

5

Sarjana nandur kembang Nusa Indah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saperangan pada ing panulisan Aksara Jawa:

 1. Adeg-adeg (?) gunane kanggo miwiti panulisan ukara saben wiwitan alinea.

?finsetuwizisurfi[aorsifluz             

 1. pada lungsi (.) (titik)digunakake kanggo mungkasi ukara.
 • ?aiibutinFkPs/su[p[aorzsT[do[mPt\.
 1. pada lingsa (,) , (koma) digunakake kanggo:
  • Mungkasi ukara kang setengah rampung
  • [boch[acilik\aix=,nzisSn\
  • Ngeleti peprincene barang
  • [mj,ku/si,t]tg\lnSpn=uglL[n.
 2. Pada pangkat (;) kanggone:
  • ngapit angka Jawa
  • ke[bo[n ;4;= Kebone 4
  • nglet-eleti pratelan karo kang mratelakake
  • ?alimtu/;biji*sjwikulpinTen\,
  • ngelet-eleti pratelan kang ana peprincene
  • ?k=k2bublpechaikukyt;gels\piri=,m=[kok\lnSpituru[tT

KEMUNGKINAN AKSARA JAWA TIDAK TERBACA. SILAKAN CARI DI PEPAK BASA JAWA!

Tulisan Lainnya
8. BAHASA JAWA MATERI BAB

Dalan rusak, ora ana sing ndandani      Dalan kabupaten saka wilayah kecamatan Sreseh tumeka kutha Sampang rusak lan padha growok, kendharaan roda 2 utawa roda 4 sing are

20/10/2020 13:42 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
Kelas 8 BAHASA JAWA BAB 2

Wulangreh Pupuh Gambuh             Serat Wulangreh iku mujudake salah sijining asiling sastra jawa arupa tembang macapat reriptane

27/08/2020 08:31 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 3 SOAL

Ukara – ukara ing ngisor iki udhalen manut jinising tembung! Raden Ramawijaya menyang negara Alengka goleki Dewi Sinta. Mbak Yuli mundhut gendhis sedasa kilo. Bapak karo ibu tind

06/08/2020 08:54 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 3

Jinising tembung miturut Aristoteles kaperang dadi 10 jinis. Tembung aran (kata benda) Tembung aran yaiku sakabehing tembung kang ngarani jenenge barang kalebu barang sing maujud uga

06/08/2020 08:52 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 2 SOAL

Gawea ukara kanthi basa ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, krama alus ing papan kang wis kacawisake ngisor iki! Tuladha : Ani lagi mangan roti. Ibu lagi dhahar roti. Ani nembe ne

23/07/2020 12:19 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 2

UNGGAH – UNGGUH BASA JAWA   Unggah – ungguh basa kaperang dadi loro, yaiku ngoko lan krama. Basa ngoko kaperang dadi loro maneh, yaiku ngoko lugu lan ngoko alus,

23/07/2020 12:01 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 Bahasa Jawa Smt 1 Bab 1 Cerita Legenda ( Soal )

Wangsulana pitakon ing ngisor! Apa sing kok ngerteni babagan legenda? Crita legenda apa wae sing kok ngerteni? Geneya Jaka Wangsa dipateni dening rakyate? Sapa sejatine Jaka Wangsa kuw

08/07/2020 11:03 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 Bahasa Jawa Smt 1 Bab 1 Cerita Legenda

Assalamualaikum para siswa kelas 8. Sugeng pepanggihan lumantar pawiyatan Daring ( Dalam Jaringan ) mugi - mugi kula lan para siswa tansah kaparingan kabagas warasan. Aaamiin. Tetap sem

08/07/2020 10:57 WIB - Aditya Febi Setyaningrum