• SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
 • Unggul dalam prestasi berdasarkan iman, taqwa, budi pekerti dan berwawasan lingkungan

8. BAHASA JAWA MATERI BAB

Dalan rusak, ora ana sing ndandani
     Dalan kabupaten saka wilayah kecamatan Sreseh tumeka kutha Sampang rusak lan padha growok, kendharaan roda 2 utawa roda 4 sing arep liwat ing dalan iku kudu ati-ati lan waspada. Nganti saiki dalan iku durung di dandani karo pemerintah daerah Sampang.     Saiful (25 taun) warga sing asring liwat dalan iku ngeluhkake bab dalan sing rusak iku,” nganti saiki isih rusak kamangka dalan iku wis suwe rusak nanging durung di dandani”.  Ucape Saiful wektu di temoni radar Jawa Pos kala wingi.      Akibat dalan sing rusak iku mau, ndadekna akeh wong sing nganggo kendaraan roda 2 utawa roda 4 ngalami kecelakaan ana ing dalan iku.http://brainly.co.id/tugas/97932

 

Tuladha kang kapacak kasebut kalebu wujude pawarta.Warta iku duweni informasi kang migunani tumrap kang maca utawa kang ngrungokake.mula iku, anggone maca sawijining warta kudu kanthi patitis, apa maneh yen macakake warta kanggo wong liya, kudu nggatekake kedhal, wirama, lan pangucapan kang trep. Supaya warta iku bisa katampa dening kang ngrungokake anggone maca aja banter-banter nanging uga ora kelirihen, ora kecepeten nanging uga ora alon banget lan nganggo sikap maca kang bener. Nontona acara warta berita neng televisi supaya ngerti kepriye maca warta kang apik iku. Anggone padha maca warta lungguh kanthi jejeg lan pandengane mripat ana ing ngarep. Suarane kudu cetha lan bisa dimangerteni dening pamiyarsa.

 

Gatekna tuladha pawarta ing ngisor iki!

Warga Gotong Royong Mbangun Kreteg Dharurat

            Saperangan warga padha gotong royong mbangun kreteg dharurat Plegung, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit.Pambangunan kreteg dharurat iki ditindakake supaya panguripane warga ora kaganggu marga ambrole kreteg kasebut.

            “Pancen lagi wujud kreteg dharurat nanging wis lumayan, bisa dipigunakake,” ngono ngendikane Sekdes Tegalrejo, Slamet Raharjo. Dijlentrehkake, kreteg dharurat dibangun kanthi migunakake kontruksi pring jinis pring ori.Jinis pring ori dipilih amarga luwih kuwat. Prabeya kanggo mbangun kreteg iku gunggunge 10 yuta rupiyah, kabeh didanani dening pamarintah desa kasebut.

            Anggone mbangun kretegwis diwiwiti limang dina kepungkur, lan diajap bisa rampung sajrone 10 dina. Mengkone kontruksi kreteg iki diajap bisa kuwat nganti setaun, sinambi nunggu pambangunane kreteg kang permanen.

            “Pambangunan kreteg permanen diajap bisa ditindakake taun ngarep kanthi beya watara 800 yuta rupiyah.”

            Kajaba saka kuwi uga bakal digawe saluran kanggo mbuwang banyu ing sakiwa tengene kreteg dharurat.Tujuwane supaya banyu kang iline banter ora langsung ngenani perengan ngisor kreteg. Manawa dijarake wae sumelang bakal longsor lan kreteg bakal ambruk.

            Sabanjure, uga dingendikake,amarga saka ambrole kreteg mau sarana jalur bisnis lanbocah sekolah dadi kangelan.Warga kudu muter luwih adoh liwat dalan liya.Semono uga para juragan lele padha sambat.

            “Jalur iki asring diliwati para juragan lele kang numpak pit montor. Malah dalan iki mujudake dalan paling cedhak kanggone bocah-bocah sekolah”.

            Pisambat kasebut banjur ditanggapi dening pamarintah desa kanthi nggelar rapat bareng anggota masarakat.Pungkasane disarujuki ing papan kreteg kang ambrol bakal dibangun kreteg dharurat. Ancase supaya panguripan ing desa kono ora kandheg.Saka asile musyawarah disarujuki para warga saguh urunan.

            Salah sawijine warga, Atmo (55) nampa seneng pambangunan kreteg dharurat kasebut. Amarga wiwit kreteg kang lawas ambrol dalan menyang peternakan lele dadi kaganggu.

Dijupuk saperlune saka Suara Merdeka 18 Juli 2014 kanthi pangowahan sawatara

 

 

Tembung Garba

Tembung garba yaiku tembung loro utara luwih kang digandeng utawa dicampur kanthi ngurangi salah sijine huruf utawa ngurangi suka kata.

Tuladha :

 1. aneng = ana + ing
 2. dhemenyar = dhemen + anyar
 3. jalwestri = jalu + estri
 4. dupyarsa = dupi + arsa
 5. lagyantuk = lagi + antuk
 6. murweng = murwa + ing
 7. lebdeng = lebda + ing
 8. narpati = nara + pati
 9. prapteng = prapta + ing
 10. sireku = sira + iku
 11. tumujweng = tumuju + ing
 12. sureng = sura + ing
 13. mring = mara + ing
 14. yeku = ya + iku
 15. maharsi = maha + resi
 16. parameswari = parama + iswari
 17. prawireng = prawira + ing
 18. nujwari = nuju + ari
 19. wirotama = wira + utama
 20. rajendra = raja + endra
 21. maharja = maha + raja
 22. tumekeng = tumeka + ing
 23. nateng = nata + ing
 24. kalokeng = kaloka + ing
 25. jiwangga = jiwa + angga

 

Geguritan

            Geguritan yaiku tulisan awujud reroncenging tembung kanthi paugeran tartamtu utawa karangan kang awujud puisi jawa. Geguritan bisa rinasa endah lan kepenak dirasakake yen pamacane ngganggo irama kang trep, uga anggone nganggitnganggo tembung-tembung pinilih ,tembung kang endah. Geguritan kaperang dadi 2, yaitu geguritan gagrag lawas (tradisional) lan gagrag anyar (modheren). Ana bab-bab kang kudu digatekake nalika maca geguritan, yaiku wirama, wirasa, lan wiraga.

Wacanen tuladha geguritan gagrag anyar ing ngisor iki!

Bekti Kagem Ibu

Sembah sujud bekti konjuk,

mugi katur ibu mami,

keng putra sampun rumangsa,

pinaringan gesang mukti,

urip jaman wus mardika,

warisan para sepuh mami.

                        Nyuwun tambahing pangestu,

kula badhe angayahi,

tanggung jawab marang bangsa,

ugi mring ibu pertiwi,

iki pancen kuwajiban,

keng putra wes kudu ngerti.

Sepira awrate Ibu,

nambut karya tanpa pamrih,

kang jinangka kang sajuga,

gawe mulya putra-putri,

labuhira kanthi nyawa,

najan abot denlampahi.

Cinathet kang resminipun,

dhek jaman Ibu Kartini,

dimen aja ketinggalan,

pra ibu anggone ngestreni,

 kakung putri bebarengan,

mbela nagri kangge siwi.

Lamun pra putri tan maju,

bakal ringkih tembe mburi,

awit ibu kang kuwasa,

mulang wuruk putra-putri,

guru aneng kluwarga,

kang kawitan jroning urip.                 

                                    (Kapetik saka :Warisan Geguritan Macapat)

Tulisan Lainnya
8 BAHASA JAWA BAB 2 MATERI 2

Ukara Tanduk lan Ukara Tanggap ( Kalimat Aktif lan Kalimat Pasif ) Ukara Tanduk ( Kalimat Aktif ) Ukara Tanduk utawa kalimat aktif  yaiku  ukara sing wasesane awujud tembung

29/08/2020 10:43 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
Kelas 8 BAHASA JAWA BAB 2

Wulangreh Pupuh Gambuh             Serat Wulangreh iku mujudake salah sijining asiling sastra jawa arupa tembang macapat reriptane

27/08/2020 08:31 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 3 SOAL

Ukara – ukara ing ngisor iki udhalen manut jinising tembung! Raden Ramawijaya menyang negara Alengka goleki Dewi Sinta. Mbak Yuli mundhut gendhis sedasa kilo. Bapak karo ibu tind

06/08/2020 08:54 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 3

Jinising tembung miturut Aristoteles kaperang dadi 10 jinis. Tembung aran (kata benda) Tembung aran yaiku sakabehing tembung kang ngarani jenenge barang kalebu barang sing maujud uga

06/08/2020 08:52 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 2 SOAL

Gawea ukara kanthi basa ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, krama alus ing papan kang wis kacawisake ngisor iki! Tuladha : Ani lagi mangan roti. Ibu lagi dhahar roti. Ani nembe ne

23/07/2020 12:19 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 2

UNGGAH – UNGGUH BASA JAWA   Unggah – ungguh basa kaperang dadi loro, yaiku ngoko lan krama. Basa ngoko kaperang dadi loro maneh, yaiku ngoko lugu lan ngoko alus,

23/07/2020 12:01 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 Bahasa Jawa Smt 1 Bab 1 Cerita Legenda ( Soal )

Wangsulana pitakon ing ngisor! Apa sing kok ngerteni babagan legenda? Crita legenda apa wae sing kok ngerteni? Geneya Jaka Wangsa dipateni dening rakyate? Sapa sejatine Jaka Wangsa kuw

08/07/2020 11:03 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
8 Bahasa Jawa Smt 1 Bab 1 Cerita Legenda

Assalamualaikum para siswa kelas 8. Sugeng pepanggihan lumantar pawiyatan Daring ( Dalam Jaringan ) mugi - mugi kula lan para siswa tansah kaparingan kabagas warasan. Aaamiin. Tetap sem

08/07/2020 10:57 WIB - Aditya Febi Setyaningrum