• SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
  • Unggul dalam prestasi berdasarkan iman, taqwa, budi pekerti dan berwawasan lingkungan

9 Bahasa Jawa Smt 1 Bab 1 Teks Cerita Ramayana Anoman Duta

Assalamualaikum para siswa SMP Negeri 1 Kalinyamatan TP. 2020/2021. Sugeng pepanggihan kaliyan Bu Dita lumantar pawiyatan Daring (Dalam Jaringan). Mugi - mugi kula saha para siswa tansah pinaringan kabagas warasan. 

Tetap semangat Siswa Siswi kesayangan laughingcool 

Wulangan 1

Kompetensi Dasar :

3.1 Memahami  teks cerita Ramayana (Anoma Duta)

Indikator :

1.       Menanggapi isi teks cerita Ramayana (Anoman Duta )

2.       Menganalisis watak tokoh  dalam teks cerita Ramayana (Anoman Duta)

 

 
 

 

 

Gatekna gambar kang kapacak ing dhuwur. Gambar wayang kasebut arane Anoman.  Anoman mujudake tokoh wayang kang wewujudane rewanda.  Sanajan wewujudane rewanda, Anoman duwe watak kang becik.  Seneng bebela marang dalan kang bener.  Ing cerita Ramayana, Anoman bebela marang Ramawijaya mungsuh Rahwana, amarga Rahwana utawa Dasamuka ndhusta Shinta.

Paraga (tokoh) liyane kang kasebut ing cerita Ramayana ing antarane, yaiku:

1.      Rama               11. Sukesi                    21. Janaka                   31. Sumali

2.      Lesmana          12. Kekayi                   22.Kathaksini              32. Sumitra

3.      Dewi Sinta      13. Dasamuka             23.Prahastha                33. Kuwera

4.      Sugriwa           14. Kumbakarna          24. Maesasura             34. Kausalya

5.      Subali              15. Sarpa Kenaka        25. Lembusura                        35.lanliya-liyane

6.      Anggada         16. Wibisana               26. Anjani

7.      Anila               17. Indrajit                  27.Jatayu

8.      Dasarata          18. Kala Marica           28. Sempati

9.      Barata              19. Jembawan             29. Kidang Kencana

10.  Wisrawa          20. Trijatha                  30. Dewi Tara

Ing wulangan 1 para siswa arep nyinaoni teks cerita wayang Ramayana “Anoman Duta”.

a.      Wacanen kanthi premati!

ANOMAN  DUTA

      Prabu  Dasamuka  ingkang  awatak  angkara  murka sampun  kalampah  mboyong Dewi Sinta  Dhateng Nagari Alengka  kanthi  apus krama. Dewi  Sinta  lajeng  kapapanaken  ing  Taman Kaputren . Sinaosa  mapan  ing  taman  kang  endah edi peni, nanging  Dewi Sinta  babar  pisan  boten  ngraosaken  gembira  manahipun.  Malah  kesah  dhateng  pundi-pundi  tansah mbekta  patrem, keris  alit  kangge  mageri  awakipun  saking  sedya ala  sang Rahwana Raja. Tekadipun, aluwung  pejah  manawi  kedah dados  garwanipun ruatunipun  diyu ingkang  awatak  wengis  wau. Badanipun  Dewi Sinta  katingal  saya  dangu  saya  kera amargi  boten  kersa  dhahar. Awakipun boten  kopen  amargi  boten  nate  besus. Rikmanipun  ingkang  panjang dipunore  ngantos  gimbal lan kotor. Punika  sadaya  katindakaken  supados  Dasamuka  boten  kayungyun  dhateng  Dewi Sinta.

            Sadangunipun wonten Taman Kaputren,  namung Dewi Trijatha ingkang  saged  nglelipur  lan  ngarih-arih  supados  Dewi Sinta  kersa  dhahar.  Dewi  Trijatha  menika  putri atmajanipun Raden Gunawan  Wibisana. Dhasar  pancen pasuryanipun  ayu tur inggih  alus  bebudenipun. Sinaosa  kaliyan  Prabu Dasamuka  kaleres  penakanipun, nanging  Dewi  Trijatha  ugi  boten  sarujuk  kaliyan  tindak  lampahipun Prabu   Rahwana ingkang  sampun  ndhusta Dewi Sinta  wau. Pramila  Dewi Sinta  inggih pitados  kemawon  dhateng DewiTrijata, boten anggadhahi  raos  was sumelang.

            Kacariyos, Sri Ramawijaya garwanipun  Dewi  Sinta, sampun  kasil  dados  ratu ing Guwa Kiskendha.  Sri Rama dhawuh  dhumateng Sugriwa minangka  ratuning bala  kapi,  supados  nuweni  Dewi  Sinta  dhateng  negari  Alengka. Ingkang kautus  inggih  menika Kethek Pethak  ingkang asma  Anoman. Anoman  dipunbektani  ali-ali minangka  tandha yekti  bilih  Anoman  menika utusanipun Sri Rama. Lan ugi  kabektanan serat  saking Sri Rama. 

            Anoman  saestu  dados  utusan  supados  nuweni  Dewi  Sinta  lan  dados  mata pitanipun Sri Rama  supados  mangertosi  kekiyataning  mengsah. Dados  mata  pita  menika  paribasan  dom sumurup  ing  banyu. Tegesipun  Anoman  kedah saged  lumebet  ing  papaning  mengsah   boten kadenangan, lan  kasil pikantuk keterangan bab kawontenanipun  dewi  Sinta  lan  kekiyataning  mengsah.

            Sasampunipun  kasil mlebet ing kraton Alengka, Anoman  benget  anggenipun  madosi  papan dunungipun Dewi  Sinta, pramila  supados  boten  kadenangan, Anoman  malih  rupidados  danawa. Para Prajurit  ingkang anjagi boten  sumerep  lan boten  mangertosi manawi kadhatengan  mengsah.   

            Anoman  saged  manggihaken  Taman  Kaputren   amargi  mireng  saking  sajawining  kori  wonten  wanodya  ayu  muwun lan  sesambat  dhateng Sri  Rama. Kangge  nakyinaken, Anoman  mlumpat ing  uwit  ageng inggih  menika  ingkang kawastanan wit Nagasari. Boten  dangu  Dasamuka  rawuh ing  Taman Keputren  menika saperlu  ambujuk Dewi  Sinta supados kersa  dados  garwanipun. Nanging Dewi  Sinta  panggah  boten purun  ngladosi. Ciptanipun  Anoman, putri  menika   mesthi  Dewi  Sinta.

            Sasampunipun Dasamuka  medal  amargi  pikajengipun  boten dipungape  dening Dewi Sinta, Anoman  mencolot  saking wit Nagasari  menika  lumebet  dhateng Taman Kaputren. Dewi  Sinta  ajrih  sumerep wonten  danawa lumebet  ing  Taman Kaputren. Anoman lajeng salin rupi  dados  kethek kados  waunipun lan  matur  manawi  saestunipun piyambakipun menika  utusan  saking  Sri Rama. Serat  saha  ali ali (kancing  ukel) kaaturaken  Dewi  Sinta. Dewi  Sinta  pitados, manawi Anoman  menika utusanipun Sri Rama. Dewi  Sinta  rena  ing  galih.

            Sinareng  sampun  matur  kathah-kathah, Anoman  lajeng  medal  saking Taman Kaputren. Prajurit  danawa  angenangi, Anoman  lajeng  karangket, badhe  dipunobong. Rewanda  seta  inggih  Anoman Anjani  Putra  menika  malah  remen  boten  gigrig manahipun. Ing  batos  ngendika” yoh... ben  dakngerti  sepira  katiyasane  prajurit-prajurit  Alengka  iki”. Saestu, Anoman dipunbesmi. Latu  mubal  mangalat-alat sundhul  wiyati. Dening  Anoman  latu malah kaubal-ubal ngantos  ngobaraken  kraton  Alengka. Prajurit danawa sami  mendhakaken  pangamukipun  Anoman,  nanging  boten  kuwawi. Prajuri  Alengka  kathah  ingkang  tiwas  dados  korban. Anoman  nunten  wangsul  dhateng  Guwa Kiskenda.

            Sri  Rama  sakalangkung  suka pirena  tampi  palapuranipun  Anoman. Sri Rama  lajeng  ndhawuhaken  Sugriwa  sabalanipun  bidhal  ngrabasa negari  Alengka  ngrebat Dewi  Sinta. Sadumuginipun   redi Maendra Sri  Rama  masanggrah.

 

Tulisan Lainnya
9. BAHASA JAWA MATERI BAB 4

Nulis Naskah lan Maragakake Sandiwara Nulis Naskah Sandiwara (Drama) Naskah Sandiwara utawa drama yaiku karangan kang isine crita. Ing naskah sandiwara kasebut ngemot jenenge para par

20/10/2020 13:36 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
9 BAHASA JAWA BAB 2

Paugeran lan Watak Tembang Macapat Tembang macapat kalebu salah sawijining kasusastran Jawa tradisional, kang nduweni paugeran utawa aturan, yaiku guru gatra, guru wilangan, lan guru

29/08/2020 10:40 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
9 BAHASA JAWA BAB 1 SOAL 2

Gawea Tuladha ukara mawa unggah-ungguh basa ing ngisor iki! Tuladha : Ngoko Lugu : Omahku cedhak omahe Amir. Ngoko Alus  : Daleme Bu Dina cedhak omahku. Krama Lugu : Griyanipun

23/07/2020 12:33 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
9 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 2

UNGGAH-UNGGUH BASA Unggah-ungguhing basa Jawi menika kathah sanget,nanging ing jaman samenika ingkang limrah tuwin baku dipunangge ing pasrawungan ing madyaning masyarakat namung 2 (ka

23/07/2020 12:23 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
9 Bahasa Jawa Smt 1 Bab 1 Teks Cerita Ramayana Anoman Duta SOAL

 NB. Silakan dibuat grup perkelas. Grup Bahasa Jawa. No WA Bu Dita 085876571499 Ayahan 1. Nanggapi crita Anoman Duta Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis! Sapa

08/07/2020 10:21 WIB - Aditya Febi Setyaningrum