• SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
  • Unggul dalam prestasi berdasarkan iman, taqwa, budi pekerti dan berwawasan lingkungan

9 Bahasa Jawa Smt 1 Bab 1 Teks Cerita Ramayana Anoman Duta SOAL

 NB. Silakan dibuat grup perkelas. Grup Bahasa Jawa. No WA Bu Dita 085876571499

Ayahan 1. Nanggapi crita Anoman Duta

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!

  1. Sapa wae paraga kang ana ing crita kasebut ?
  2. Terangna sapa sejatine paraga Trijatha ing cerita kasebut?
  3. Anoman ngemban dhawuh apa dene diutus Prabu Rama menyang Alengka?
  4. Kepiye banjure nalika Anoman konangan lan dicekel dening Wadya Alengka?
  5. Kepriye pungkasane crita kasebut?

 

Golekana watak saben paraga ing crita Anoman Duta! Garapen ing kertas utawa buku tulis

Ayahan 2 Nggoleki watak paraga

No.

Paraga

Watak

1.

Anoman

Jujur, seneng tetulung, ngestokake dhawuh, kendel

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 Sugeng Makarya Para Siswa ingkang kula tresnani innocentembarassedcool

Tulisan Lainnya
9. BAHASA JAWA MATERI BAB 4

Nulis Naskah lan Maragakake Sandiwara Nulis Naskah Sandiwara (Drama) Naskah Sandiwara utawa drama yaiku karangan kang isine crita. Ing naskah sandiwara kasebut ngemot jenenge para par

20/10/2020 13:36 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
9 BAHASA JAWA BAB 2

Paugeran lan Watak Tembang Macapat Tembang macapat kalebu salah sawijining kasusastran Jawa tradisional, kang nduweni paugeran utawa aturan, yaiku guru gatra, guru wilangan, lan guru

29/08/2020 10:40 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
9 BAHASA JAWA BAB 1 SOAL 2

Gawea Tuladha ukara mawa unggah-ungguh basa ing ngisor iki! Tuladha : Ngoko Lugu : Omahku cedhak omahe Amir. Ngoko Alus  : Daleme Bu Dina cedhak omahku. Krama Lugu : Griyanipun

23/07/2020 12:33 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
9 BAHASA JAWA BAB 1 MATERI 2

UNGGAH-UNGGUH BASA Unggah-ungguhing basa Jawi menika kathah sanget,nanging ing jaman samenika ingkang limrah tuwin baku dipunangge ing pasrawungan ing madyaning masyarakat namung 2 (ka

23/07/2020 12:23 WIB - Aditya Febi Setyaningrum
9 Bahasa Jawa Smt 1 Bab 1 Teks Cerita Ramayana Anoman Duta

Assalamualaikum para siswa SMP Negeri 1 Kalinyamatan TP. 2020/2021. Sugeng pepanggihan kaliyan Bu Dita lumantar pawiyatan Daring (Dalam Jaringan). Mugi - mugi kula saha para siswa tansa

08/07/2020 10:15 WIB - Aditya Febi Setyaningrum